KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và  sáng tạo”

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quy định về đạo đức nhà giáo theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện chỉ thị số 2737/CT-BGD&ĐT ngày 27/7/2012 Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT huyện CưMgar trong năm học 2013 -2014. Trường THCS Ngô Quyền xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích:
– Tạo được phong trào rèn luyện trong toàn trường theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức nhà giáo.
– Phát huy tinh thần trách nhiệm của Cán bộ –  chức trong việc giữ gìn uy tín để phát triển bền vững nhà trường.
– Nâng cao vai trò, uy tín của mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức nhà trường.
– Xây dựng những tấm gương sinh động về đạo đức, về tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức.
1.2. Yêu cầu:
Phải tổ chức quán triệt tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện thật hiệu quả nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2. Nội dung “tấm gương” mà mỗi thầy giáo, cô giáo và viên chức cần phát huy
– Say mê, tận tuỵ, nhiệt tình với sự nghiệp trồng người, với nhiệm vụ công tác
– Hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục, lao động, học tập, nghiên cứu, sáng tạo
– Lời nói, tác phong, lối sống mô phạm .
– Chuẩn mực trong hoạt động, sinh hoạt cộng đồng ở trường học và ở gia đình .
– Thực hiện tốt quy chế, qui định, các cuộc vận động của xã hội, của ngành và nhà trường.

– Xây dựng, giữ gìn quan hệ thầy – trò trong sáng để học sinh kính trọng và học tập.
3. Các hoạt động 
3.1. Học tập, quán triệt các nội dung:
1) Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2) Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3) Nội dung thực hiện cuộc vận động “hai không”, quy chế dân chủ, nội dung phấn đấu “Trường học có đời sống văn hoá tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
4) Quán triệt thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong sinh hoạt chính trị và Hội nghị viên chức đơn vị ngay từ đầu năm học .
3.2. Các tổ xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thể hiện rõ nội dung phấn đấu trong đăng kí thi đua năm học 2012- 2013 theo nghị quyết  Hội nghị CNVC .
3.3. Công tác thông tin
Tổ chuyên môn, đoàn thể định kì thông tin về việc thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và  sáng tạo”; giới thiệu những tấm gương tiêu biểu , viết bài đăng trên Website trường .
Cổ động, tuyên truyền việc thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và  sáng tạo” của các tổ , đoàn thể trong các cuộc họp hội đồng sư phạm
3.4. Công tác đánh giá, tổng kết
Nội dung cuộc vận động phải được đưa vào và được đánh giá trong các buổi sinh hoạt hằng tháng của chính quyền, đoàn thể.
Đánh giá sơ kết, tổng kết hoạt động thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong báo cáo cá nhân, tập thể dịp cuối học kỳ, cuối năm học.
4. Tổ chức thực hiện
Ban giám hiệu tổ chức thực hiện  kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo học kỳ và năm học. Các tổ quán triệt, xây dựng các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thành công kế hoạch này.
Công đoàn chủ động và là lực lượng quan trong phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch, thường xuyên cổ động, đôn đốc thực hiện.
Trên đây là kế hoạch liên tịch giữa nhà trường và công đoàn trong việc thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo” .
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                    Hiệu trưởng

–          PGD&ĐT Huyện (để b/c)
–          HT, P’HT (để t/h)
–          Thành viên tổ p/c (để t/h)
–          GVCN các lớp (để t/h)
–         Lưu VT                                                                                                                                                                                           Nguyễn Mạnh Tiến

Tác giả bài viết: ngoc nghia
Nguồn tin: nội bộ