KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và phòng chống ma tuý giai đoạn 2013 – 2015.

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯGAR
   TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                          Ea Pốk, ngày 10  tháng  8  năm 2013

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, 
chống tội phạm và phòng chống ma tuý giai đoạn 2013 – 2015.

Thực hiện Kế hoạch số 47 KH – BCĐ – CAH ngày 24/5/2013 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội huyện CưMgar, về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống Ma túy giai đoạn 2012-2015. Kế hoạch số 46 KH – BCĐ – CAH ngày 24/5/2013 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội huyện CưMgar, về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống Ma túy năm 2013.
Thực hiện Kế hoạch số 16 KH-PGD của phòng giáo dục và đào tạo huyện CưM’gar ngày 12/6/2013 về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống Ma túy năm 2013 và giai đoạn 2012-2015.
Nay Trường THCS Ngô Quyền đưa ra kế hoạch về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống Ma túy năm 2013 và giai đoạn 2012-2015.như sau :
I. Mục đích- Yêu cầu:
– Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”.
– Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về tác hại, hậu quả của ma tuý và tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội.
– Tăng cường công tác phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các ban ngành, đoàn thể và các địa phương nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý trong trường học.
II. Nội dung triển khai:
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng chống, kiểm soát ma tuý trong trường học.
– Tập trung tuyên truyền giáo dục, trong đó chú trọng đến những học sinh ở ngoại trú để có biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ về thông tin, sách, báo, tài liệu,. . . giúp các em đủ thông tin trước sự tác động, lôi kéo của tệ nạn ma tuý và tích cực phòng ngừa, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.
– Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giảng dạy trong chương trình giáo dục chính khoá thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học,
– Tăng cường công tác chủ nhiệm và công tác Đoàn, Đội;  phối hợp với gia đình các học sinh có biểu hiện thái độ, hành vi đạo đức lối sống cá biệt để kịp thời giáo dục, chấn chỉnh cũng như ngăn ngừa, phát hiện, góp ý, tố giác những học sinh có biểu hiện liên quan đến tội phạm về ma tuý, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông,…
– Tiếp tục và đẩy mạnh việc thực hiện trong học sinh cuộc vận động “Ba không” (không sử dụng ma tuý; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma tuý); tổ chức cho học sinh ký cam kết phòng, chống ma tuý.
– Phối hợp với huyện đoàn tạo lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền giáo dục học sinh; xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt động xã hội, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội trong nhà trường, đảm bảo an ninh trật tự và làm trong sạch mội trường trong và ngoài trường học.
– Tăng cường mội quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình nhằm tăng cường quản lý học sinh, ngăn ngừa ma tuý, các tệ nạn xã hội và kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh.
III. Tổ chức thực hiện:
– Chỉ đạo, kiểm tra các trường việc thực hiện tuyên truyền, giảng dạy về phòng chống ma tuý thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học chính khoá và ngoại khoá.
– Hàng năm xây dựng và triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường.
– Thực hiện tuyên truyền, giảng dạy về phòng chống ma tuý thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học chính khoá và ngoại khoá.
– Cử cán bộ, giáo viên tham gia các đợt tập huấn do ngành tổ chức.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và phòng chống ma tuý năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 của trường THCS Ngô Quyền yêu cầu toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận:                                                                                                                  Hiệu trưởng
                                                                                                                                          ( Đã ký)
–          PGD&ĐT Huyện (để b/c)
–          HT, P’HT
–          Thành viên tổ p/c
–         Lưu VT                                                                                                            Nguyễn Mạnh Tiến

Tác giả bài viết: ngọc nghĩa
Nguồn tin: nội bộ