KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR                                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                                    Eapốk, ngày 01 tháng 10 năm 2013
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 
NĂM HỌC 2013-2014

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí .
Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy TT Eapôk và Phòng GD&ĐT huyện CưMgar về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; BGH trường THCS Ngô Quyền xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
– Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và giáo viên toàn trường.
– Kết hợp tổ chức học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi CB-GV-NV; gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
– Tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng, thiết thực trong toàn thể CB-GV-NV, gắn với việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII.
II. Nội dung chủ yếu cần thực hiện
2.1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Cấp ủy chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy TT, phối hợp với BGH trường để tổ chức cho CB-GV-NV được tham gia nghiên cứu, học tập đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch của địa phương, đơn vị.
– Trong quá trình học tập, cùng với nội dung chuyên đề theo Hướng dẫn của trên, cần nghiên cứu, xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với đơn vị trường, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với hiệu quả dạy học và quản lý, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CB-GV-NV.
– Đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tập thể CB-GV-NV và học sinh toàn trường.
2.2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ CBGV
– Trên cơ sở Hướng dẫn của trên, trường cần nghiên cứu, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức trong CB-GV-NV theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện cụ thể của trường. Gắn việc thực hiện các chuẩn mực này với việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo, chú ý 11 điều nhà giáo không được làm trong quy định đạo đức nhà giáo.
– Chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng, kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện.
– CB-GV-NV cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi người tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
2.3. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
– Các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Chương trình  hoạt động từng năm học, học kỳ của bộ phận mình.
– Tích cực tham gia giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong đội ngũ CB-GV-NV; quan tâm, chăm lo bảo đảm và nâng cao đời sống của người tập thể CB-GV-NV.
2.4. Định kỳ kiểm tra, sơ tổng kết hàng năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Chi bộ, BGH trường cùng tổ chức Công đoàn tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện nhân rộng những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
– Định kỳ hàng năm, tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của từng vị trí công tác; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu trong cán bộ, công chức, viên chức.
2.5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.
– Chi bộ, BGH trường cùng tổ chức Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền trong đội ngũ CB-GV-NV về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục làm cho mỗi CB-GV-NV nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TT và của chi bộ trường.
– BCH Công đoàn trường thường xuyên tuyên truyền về cá nhân, tập thể, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả của CB-GV-NV trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn trường không những đối với đội ngũ CB-GV-NV mà còn đối với học sinh và phụ huynh.
III. Tổ chức thực hiện
1. BCH  Công đoàn trường tham gia vào bộ phận giúp việc (theo yêu cầu của đơn vị) để theo dõi việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị.
2. Hàng năm, vào dịp sinh nhật Bác 19/5, BCH Công đoàn trường phối hợp với chính quyền đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên bản tin Công đoàn, trên website của đơn vị.
3. Căn cứ kế hoạch này, BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị, triển khai đến 100% CB-GV-NV và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của đơn vị. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn  lồng ghép vào báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học (Học kỳ 1 chậm nhất ngày 30/12; Tổng kết năm học chậm nhất ngày 30/5).
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, do vậy trong các Chương trình, Kế hoạch công tác, nội dung sinh hoạt phải có nhận xét, đánh giá về tình hình giáo dục, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức của CB-GV-NV theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ CB-GV-NV trong nhà trường ngày càng vững mạnh. /.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                       Hiệu trưởng
–          PGD&ĐT Huyện (để b/c)
–          HT, P’HT (để t/h)
–          Thành viên ban chỉ đạo (để t/h)
–         Lưu VT                                                                                                                                                                             Nguyễn Mạnh Tiến

Tác giả bài viết: ngoc nghia
Nguồn tin: nội bộ