kế hoạch thực hiện ATGT năm học 2013-2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                  Eapk, ngày 03 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH
(V/v Thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông Năm học 2013 – 2014)

Căn cứ Chỉ thị số 718/TTg ngày 1/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các Nghị định của Chính phủ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quy định tháng 9 hằng năm là tháng an toàn giao thông.

Trường THCS Ngô Quyền đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục ý thức giữ gìn trật tự ATGT tại đơn vị trường học trong năm học 2013 – 2013 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Mục đích:

Xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ  những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là đối tượng HS, tạo môi trường giao thông trật tự an toàn, văn hóa minh thân thiện.

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của BGH nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể nhà trường trong công tác đảm bảo ATGT.

Tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong đội ngũ cán bộ GV, NV, HS và CMHS tạo từng bước về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật làm cơ sở để từng bước hình thành “ Văn hóa Giao thông”.

Giải quyết triệt để tình trạng vi phạm luật giao thông trong học sinh.
2/ Yêu cầu:

Các tổ chức trong nhà trường hành động thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

Tập trung các hình thức tuyên truyền trong giờ chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt chủ điểm,  hoạt động GDNGLL, lồng ghép trong giảng dạy các bộ môn chính khóa.

Tổ chức cho hs thi tìm hiểu Luật ATGT, viết và trình bày tiểu phẩm với chủ đề : Văn hóa Giao thông,

II/ CÁC GIẢI PHÁP :

1/ Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền:
Theo chủ đề: Quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm.
1.1/ Đối với nhà trường :

Giáo dục ý thức biết tôn trọng, nhường nhịn, chia sẻ, giúp đỡ người khác khi tham gia giao thông. Thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền trước trường, trong khuôn viên trường, sinh động, dễ nhớ. Tổ chức thi, làm khẩu hiệu hưởng ứng tháng ATGT. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt “ Cổng Trường Em Sạch Đẹp An Toàn” và duy trì thường xuyên suốt năm học.

1.2/ Đối với cha mẹ học sinh :

Triển khai lại nội dung các qui định về giữ trật tự và thực hiện Luật ATGT của nhà trường. Đồng thời yêu cầu PHHS kí cam kết với nhà trường không để cho con em mình vi phạm Luật Giao thông đưòng bộ.

1.3/ Đối với cán bộ, giáo viên và TPTĐ:

Giáo dục trật tự ATGT trong giờ học chính khóa hoặc lồng ghép trong giảng dạy theo đúng quy định của Sở GD- ĐT.

Ký cam kết và thực hiện nghiêm túc Luật ATGT,  các qui định về  trật tự ATGT của nhà trường.

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trật tự ATGT của HS, có cách giải quyết kịp thời khi HS vi phạm Luật ATGT

1.4/ Đối với học sinh :

Ký cam kết và thực hiện nghiêm túc các qui định về  trật tự ATGT của nhà trường có chữ ký của PHHS.

Tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức : thi tìm hiểu Luật ATGT, viết và trình bày tiểu phẩm, … có nội dung về văn hóa giao thông.
2/ Hoạt động giáo dục trong nhà trường:
2.1/ Giảng dạy:

Giáo dục trật tự ATGT trong giờ học chính khóa : theo quy định của Bộ GD&ĐT;

Thực hiện lồng ghép tích hợp nội dung giảng dạy giáo dục trật tự ATGT trong hoạt động ngoài giờ lên lớp theo hướng dẫn của ngành.

2.2/ Hoạt động ngoại khóa:

Tổ chức thi tìm hiểu Luật ATGT, viết và trình bày tiểu phẩm về văn hóa giao thông vào tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.
2.3/ Hình thức tuyên truyền thi đua :
Nhà trường đã xây dựng quy định về việc thực hiện Luật ATGT đường bộ:
Tuyệt đối chấp hành Luật giao thông, không đi xe đạp hàng 2,3 trên đường, không đi xe gắn máy khi chưa đủ 16 tuổi. Khi đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm.
Thường xuyên thông báo cho nhau về sự rèn luyện đạo đức, chấp hành Luật giao thông của học sinh. Hạ bậc hạnh kiểm nếu hs vi phạm luật giao thông.
3/ Công tác xử lý Hs vi phạm Luật giao thông:
HS vi phạm làm bản tự kiểm, lưu hồ sơ.
Mời CMHS thông báo, nhắc nhở cam kết con em không vi phạm.
Cảnh cáo trước lớp, trường, hạ hạnh kiểm.
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban lãnh đạo, Đoàn TN, Liên đội thường xuyên nhắc nhở CB/GV, NV, HS chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.  Phổ biến kế hoạch thực hiện giáo dục trật tự ATGT trong cuộc họp chi hội CMHS từng lớp vào đầu năm học. Yêu cầu CMHS các lớp cam kết với nhà trường không để HS vi phạm giao thông, biện pháp xử lý.

Nhắc nhở thường xuyên trong các tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần.
Phân luồng HS đi về theo hàng lối.

 

 

Hiệu trưởng yêu cầu phụ trách các tổ chức, đoàn thể quán triệt sâu rộng nội dung kế hoạch này trong đơn vị mình và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giữ gìn trật tự ATGT trong suốt năm học./
Nơi nhận:                                                                             Hiệu trưởng

 

–          PGD&ĐT Huyện (để b/c)

–          HT, P’HT (để t/h)

–          Thành viên tổ p/c (để t/h)

–          GVCN các lớp (để t/h)

–         Lưu VT                                                                     Nguyễn Mạnh Tiến

 

Tác giả bài viết: ngoc nghia