kế hoach phap chế

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯGAR
   TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                 Eapốk, ngày 15 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH  PHÁP CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN
Căn cứ hướng dẫn số: Số: 19/KH-PGDĐT của phòng giáo dục và đào tạo huyện CưM’gar V/v hướng dẫn thực hiện công tác Pháp chế và công tác Học sinh năm học giai đoạn 2013-2016.
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường THCS Ngô quyền
Nay Trường THCS Ngô Quyền đưa ra kế hoạch công tác Pháp chế và công tác học sinh  năm học  2013-2014  như sau :
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong mỗi nhà trường và cơ sở giáo dục; tăng cường giáo dục pháp luật, hình thành thế hệ công dân hiểu, nắm vững và tự giác chấp hành Pháp luật.
3. Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh; chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.
  B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Công tác pháp chế
1. Xây dựng tổ pháp chế nhà trường.
2.Tăng cường bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho tổ pháp chế.
3.Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên làm công tác pháp chế do Phòng Giáo dục và Đào tạo, và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
4.Tổ pháp chế các xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2013-2014 và tổ chức thực hiện.
5.Tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản liên quan đến pháp luật tại cơ quan đơn vị trường học.
6. Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm trong lĩnh vực giáo dục ở đơn vị và phối hợp với các tổ chức ban ngành địa phương và nhà trường tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
7. Hàng tháng, căn cứ vào hướng dẫn của Sở GD&ĐT Đắk Lắk; Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp lập kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật để phổ biến trong “Ngày pháp luật ” trường học vào thứ 2 tuần đầu của tháng.
8. Chủ trì và phối hợp tổ chức xây dựng, quản lý, bổ sung và khai thác Tủ sách pháp luật tại nhà trường.
9.Tổ chức và tham gia đầy đủ các cuộc thi về tuyên truyền phổ biến pháp luật do các cấp tổ chức.
10. Định kỳ 6 tháng, năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện.
11. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Hiệu trưởng khen thưởng, đối với cá nhân, tập thể có  thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
II. Công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp
1. Công tác quản lý học sinh hoạt động ngoài giờ lên lớp: giao cho đ/c Trần Thị Vui Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cụ thể:

a.Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 50/KH-PGDĐT ngày 16/05/2011 về việc Triển khai chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh giai đoạn 2011 – 2015.

b. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2012-2015; Chương trình hành động quốc gia phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm học 2012-2013 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:
– Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục theo Quy chế phối hợp số 23/QCPH-SGDĐT-CAT ngày 12/11/2010 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo-Công an tỉnh Đắk Lắk về Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục và Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT – BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.
– Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số:16/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc thực  hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người trong trường học năm 2012. Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2013).
c. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch liên ngành số 15/ KH – LN ngày 20/9/2010 giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Công an tỉnh về việc xây dựng phong trào chấp hành Luật Giao thông đường bộ ở các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chương trình Phối hợp số 11/CTPH/BATGT- SGDĐT-TĐTN ngày 30/05/2012 về việc đẩy mạnh công tác giáo dục An toàn giao thông trong tuổi trẻ học đường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2017.
Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2012  của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012. Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh” trên mạng internet do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC phối hợp tổ chức (bắt đầu từ tháng 9/2012).
d. Tiếp tục thực hiện Quy định về đồng phục học sinh phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương theo Thông tư số 26/2009/TT-BGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
e. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng nhiều hoạt động phù hợp. Thực hiện Kế hoạch 443/KHLN-SLĐTBXH-SGDĐT ngày 19/04/2012 về triển khai thí điểm mô hình Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong trường học, giai đoạn 2011-2015.
2. Công tác văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) giao cho Đ/c Bùi Kim Dũng và Đ/c Hoàng Thị Ánh Tuyến cụ thể:
– Tiếp tục triển khai các hoạt động sinh hoạt văn nghệ tập thể tại các đơn vị trường học như: câu lạc bộ “Học sinh hát dân ca”, sinh hoạt văn nghệ giữa giờ giải lao, các ngày lễ…
– Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học: Quyết định số 14/2001/QĐ – BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học, Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HS, Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá cho học sinh.
– Tiếp tục tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao tại các nhà  trường tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh.
– Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số: 1230/ KH-LN ngày 11/10/2011 về Phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2011 – 2015. Chú trọng và đẩy mạnh việc triển khai công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh,
– Tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện TDTT của học sinh trong năm học, cụ thể:
+ Triển khai tổ chức Hội thao truyền thống cho cán bộ giáo viên, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội thao truyền thống ngành GDĐT .
+ Chuẩn bị lực lượng học sinh tham gia kỳ thi chọn Học sinh giỏi thể thể thao năm học 2013-2014 .
3. Công tác Y tế trường học: giao cho Đ/c H’Bel cụ thể:
1. Phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT.
2. Phối hợp với trung tâm y tế Thị trấn tổ chức các hoạt động phòng chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, tay-chân- miệng, nha học đường, cong vẹo cột sống, cận thị, lao, sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán, …) và các dịch bệnh mới xuất hiện. Tham gia đầy đủ các hội thảo tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
3. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh tr­ường học, nước sạch – vệ sinh môi trư­ờng, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tác hại của HIV/AIDS, phòng tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, rượu bia; giảm nhẹ thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu; xây dựng trư­ờng học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp.
4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
5. Thực hiện tốt Kế hoạch số: 158/CTPH/CTĐ-SGD ĐT  ngày 7/9/2011 Chương trình phối hợp về xây dựng, tổ chức và đẩy mạnh hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong hệ thống trường học giai đoạn 2011 – 2016.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Các tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến tuyên truyền trong năm học 2013 – 2014 căn cứ vào hướng dẫn này để xây dựng kế hoạch và phổ biến đến tất cả các cán bộ công chức viên chức và học sinh toàn trường.

Hiệu Trưởng

Nguyễn Mạnh Tiến

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯGAR
   TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                       Eapốk, ngày 15  tháng 8  năm 2013

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2012-2013
(Kèm theo kế hoạch Số        PCCTHS/NQ ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Trường THCS Ngô Quyền)
Thời gian Nội dung công việc Bộ phận
phối hợp
Người thực hiện Ghi chú

Tháng 9/2013

– Học nội quy nhà trường

– Thực hiện tháng An toàn giao thông,

– Triển khai thi và thu bài “tìm hiểu xử phạt vi phạm hành chính”

– Triển khai kế hoạch PCCTHS năm học 2013-2014.

– Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”.

CĐ, ĐTN, ĐTN

Đoàn TN, Công an TT

CĐ, Đoàn TN, Đội TN, Hội PHHS

HĐSP

         HT

Đ/c Tuyến

Đ/C Vui HP’

HT

Tổ P/C

Đ/C Vui HP’

Tháng 10/2012

HĐSP

Đoàn TN, Đội TN

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

Đoàn TN, Đội TN

CM, Đoàn TN, Đội TN

Đ/C Vui HP’

Đ/c Tuyến

Tổ P/C

Tổ P/C

Đ/c H’bel

Tổ P/C

Đ/c Tuyến

Đ/C Vui HP’

Tháng 11/2012 – Hưởng ứng “Ngày di sản thế giới”, “Ngày về nguồn”

– Tổ chức Hội thao, Hội diễn truyền thống ngày Nhà giáo VN 20-11.

– Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”.
– “Phòng chống ma túy, mua bán người trong trường học năm 2012.”
– Tưởng niệm nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông vào Lễ chào cờ buổi sáng thứ hai, ngày 12/11/2012

Đoàn TN, Đội TN

Đoàn TN, Đội TN

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

Đ/c Tuyến

Đ/C Dũng

TỔ P/C

TỔ P/C

Tháng 12/2012

– Đón đoàn kiểm tra công tác Pháp chế và công tác HSSV của Sở Giáo dục và Đào tạo.
– Đón đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC của Sở Giáo dục và Đào tạo..
– Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật” .
– Triển khai kế hoạch số: 1230/ KH-LN ngày 11/10/2011 về Phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2011 – 2015.
– Phối hợp với trung tâm y tế kiểm tra sức khoẻ học sinh.
Tổ P/c. Đoàn TN, Đội TN, Y tế, TDTT, CM

Tổ P/c. Đoàn TN, Đội TN, Y tế, TDTT, CM

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

TT Ytế Thị trấn

        TỔ P/C

TỔ P/C

TỔ P/C

TỔ P/C

Đ/c H’bel

Tháng 01/2013 – Tuyên truyền phòng chống dịch Tay- Chân- Miệng

– Phổ biến các văn bản luật mới cho toàn ngành (Qúy I/2013).

– Phối hợp với TT Y tế kiểm tra vệ sinh nhà trường.
– Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”.
– Hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân

TT Ytế Thị trấn

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

TT Ytế Thị trấn

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

     Đ/c H’bel

TỔ P/C

Đ/c H’bel

TỔ P/C

Đ/c H’bel

Tháng 02/2013 – Hưởng ứng triển khai tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”.

– Góp ý sửa đổi hiến pháp 1992

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

HĐSP

Đ/c H’bel

TỔ P/C

TỔ P/C

Tháng 03/2013 – Tham gia thi Học sinh giỏi TDTT năm học 2012-2013.
– HĐNK kiến thức phápluật cho học sinh. Tổng kết hội thi Ma Tuý- HIV
– Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”.

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

CM
Đoàn TN, Đội TN
HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

TỔ P/C

Đ/C Vui HP’.
   Đ/C Dũng

TỔ P/C

TỔ P/C

Tháng 04/2013 Phổ biến các văn bản luật mới cho toàn ngành(Qúy II/2013).
– Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”.
HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

TỔ P/C

TỔ P/C

Tháng 05/2013 – Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”.

– Tập huấn xét tốt nghiệp

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

HĐSP,

TỔ P/C

HT

Tháng 06/2013 – Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”.
– Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2013).
HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

HĐSP, Đoàn TN, Đội TN

TỔ P/C

TỔ P/C

Tháng 07/2013 – Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”. HĐSP, TỔ P/C
Tháng 08/2013 Phổ biến các văn bản luật mới cho toàn ngành (Qúy III/2013).
– Phổ biến các văn bản luật mới vào “Ngày pháp luật”.
HĐSP, TỔ P/C

Nơi nhận:                                                                                                        Hiệu trưởng
(Đã ký)
–          PGD&ĐT Huyện (để b/c)
–          HT, P’HT
–          Thành viên tổ p/c
–         Lưu VT                                                                                             Nguyễn Mạnh Tiến

Tác giả bài viết: ngọc nghĩa
Nguồn tin: nội bộ