DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO NHẬN QUÀ TẾT NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR
LIÊN ĐỘI NGÔ QUYỀN
***
Eapôk, ngày 29 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO NHẬN QUÀ TẾT
NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH HS NHẬN QUÀ HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

STT HỌ VÀ TÊN CHI ĐỘI
01 Lê Thảo Nguyên 6A1
02 H Khiắt Êban 6A2
03 Y Duy Niê 6A3
04 H Măn Êban 6A4
05 H Vani Niê 7A1
06 Y Samin H đơk 7A4
07 Phạm Thị Phi Yến 8A3
08 Đỗ Như Quỳnh 8A4
09 H Giun Knul 9A4
10 Đào Thị Thảo 9A5

DANH SÁCH HS NHẬN GẠO
STT HỌ VÀ TÊN CHI ĐỘI GHI CHÚ
01 Nguyễn Thị Thu Huyền 6a1
02 Đỗ Thị Mai 6a1
03 H Ưng 6a2
04 Nguyễn Thị Minh Thư 6a2
05 Y Phit Ayun 6a3
06 Bùi Thị Yến Vy 6a4
07 H Sun 6a4
08 H Ngoăt Êban 8a1
09 Y Han Niê 8a1
10 Y Tai 8a1 x
11 Hồ Quang Huy 8a2
12 H Thu Niê 8a3
13 Phan Thị Kiều Oanh 8a4
14 H Thu Hiền 8a5
15 Y Luwk Azun 7a1
16 H Sara Êban 7a1
17 Trần Văn Phú 7a2
18 Y Rian Niê 7a3
19 Trương Mỹ Xuân 7a3
20 H Nguôn 7a4
21 Y Sian Êban 7a4
22 9a1
23 Nguyễn Văn Công 9a2
24 Lê Thị Thủy Tiên 9a2
25 H Goal Niê 9a3
26 Y Đamas 9a3
27 Trần Tuấn Anh 9a4
28 H Nep Êban 9a4

DUYỆT CỦA BGH T/M LIÊN ĐỘI
TPT

Hoàng Thị Ánh Tuyến