Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Lượt xem:

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại... ...
Tổ chức tham gia Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổ chức tham gia Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯGAR    TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN KH…/NQ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Eapốk, ngày 15 tháng 12 năm 2014                                                      KẾ HOẠCH  “Tổ chức tham gia Cuộc thi... ...
Chuyện kể Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyện kể Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Thực hiện Chương trình “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác Tổ pháp chế trích đăng một số mẩu chuyện về Bác Hồ để các chi đội nhà trường tham khảo. 1. GƯƠNG MẪU TÔN TRỌNG LUẬT LỆ Hàng ngày, Bác thường căn dặn anh em cảnh vệ chúng tôi (Phan Văn Xoàn – Hoàng Hữu Kháng – Hồng Nam) phải luôn có ý thức tổ chức, kỷ luật, triệt... ...
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2013

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2013

Lượt xem:

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013) LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và... ...
Luật biển Việt Nam

Luật biển Việt Nam

Lượt xem:

Luật số 18/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT BIỂN VIỆT NAM QUỐC HỘI ______ Luật số: 18/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ LUẬT BIỂN VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội... ...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR                                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN                              ... ...
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN                                                  ... ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC NĂM HỌC: 2013 – 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC NĂM HỌC: 2013 – 2014

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯM’GAR                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc... ...
kế hoach phap chế

kế hoach phap chế

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯGAR    TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Eapốk, ngày 15 tháng 8 năm 2013 KẾ HOẠCH  PHÁP CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Căn cứ hướng dẫn số: Số: 19/KH-PGDĐT của phòng giáo dục và đào tạo huyện CưM’gar V/v hướng dẫn thực hiện công tác... ...
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và phòng chống ma tuý giai đoạn 2013 – 2015.

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và phòng chống ma tuý giai đoạn 2013 – 2015.

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯGAR    TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           Ea Pốk, ngày 10  tháng  8  năm 2013 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,  chống tội phạm và phòng chống ma tuý giai đoạn 2013 – 2015. Thực hiện Kế hoạch số 47 KH –... ...
kế hoạch thực hiện ATGT năm học 2013-2014

kế hoạch thực hiện ATGT năm học 2013-2014

Lượt xem:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                   Eapốk, ngày 03 tháng 9... ...